Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Aza Import s.r.o., IČ 29119847, DIČ CZ29119847, se sídlem Pod Hradem 30, 326 00 Plzeň jako prodávající (dále jen "Aza Import") a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pixelEU.cz od 1.12.2015 a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném jazyce, pokud se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednávání zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Způsoby plateb

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba předem bankovním převodem
 • platba v hotovosti při převzetí zboží na provozovně

Dodací podmínky po ČR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

Aza Import s.r.o. zajišťuje následující způsoby dodání:

 • osobní odběr
 • zaslání přepravní službou PPL
 • zaslání přepravní službou Česká pošta

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na našich webových stránkách www.pixelEU.cz.

Nepřevetí zboží

Pokud si zboží zákazník nepřevezme, bude mu zaslán e-mail s požadavkem na úhradu nákladů spojených s poštovným, tato úhrada s provádí bankovním převodem do týdne od doručení e-mailu

Storno objednávky, odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Dle § 1829 má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Zákazníci (spotřebitelé) mají 14-denní právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je jakákoli fyzická osoba, která vstupuje do právního vztahu za účelem, který se netýká její obchodní či samostatně výdělečné činnosti. Následující ustanovení se týkají práva na odstoupení od smlouvy a vyloučení práva na odstoupení od smlouvy.

Kupující odstupující od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu zboží ve 14-ti denní lhůtě.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Informace o uplatnění práva odstoupit od smlouvy

 • Zákazník má právo během 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte/získá do fyzického držení poslední zboží z dané objednávky.
 • Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, odešlete dopis (na adresu Aza Import s.r.o., Pod Hradem 30, Plzeň - 326 00, Česká republika) nebo email (na info@pixeleu.cz) s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
 • Pro dodržení odvolací lhůty postačí, abyste odeslali oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím 14- denní lhůty.
 • V případě účinného odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi za dané objednávky, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností) – platby musí být vráceny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení odstoupení od smlouvy.
 • Zboží bez prodlení nechte doručit na adresu e-shopu - výdejního místa:
  Aza Import s.r.o. - Areál IKO
  Koterovská 503/177A, 326 00 Plzeň

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Výměna zboží za jiné

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

 1. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky
 2. zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami, schopné dalšího prodeje
 3. zásilka musí obsahovat fakturu na které bude konkretizována výměna
 4. zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

Postup při výměně zboží:

 • Zboží je nutné zaslat na adresu, ze které Vám bylo původně odesláno
 • Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat).
 • Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněná výměna zboží. Vyměněné zboží Vám bude odesláno přepravní společností PPL na Vaši adresu na dobírku za dopravné dle našeho ceníku.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat požadavek na výměnu a zboží bude vráceno zpět.
 • Při osobní výměně zboží na prodejně je nutné dodržet výše uvedené podmínky.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce                                                email: adr@coi.cz
Ústřední inspektorát - oddělení ADR                               web: adr.coi.cz
Štěpánská 15
120 00 Praha

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své emailové adresy - info@pixeleu.cz, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zároveň souhlasíte se způsobem
ochrany osobních údajů a s reklamačním řádem.

Prodejce

Aza Import s.r.o.
Pod Hradem 30, 326 00 Plzeň, Česká republika
IČO: 29119847, DIČ: CZ29119847, zapsán u Krajského soudu v Plzni, zn. C26437
info@pixeleu.cz, www.PixelEU.cz

Zákaznický servis

Důležité informace